Aanvragen Beroepskwalificatie

Vanuit de Europese Commissie is iedere bevoegde autoriteit voor gereglementeerde beroepen verplicht om informatie te publiceren over de vereisten en procedures voor het aanvragen en krijgen van een Nederlandse erkenning.

 

Redwise-DCP B.V. is aangemerkt als een van deze autoriteiten voor afgifte van de certificaten van Noordzeeloodsen (ook wel Diepzeeloodsen). Hierdoor zijn wij verplicht om de gevraagde informatie te publiceren, waarin wij via deze pagina willen voorzien.

 

De informatie op deze pagina is mogelijk aan wijzingen onderhevig door aanpassingen in regelgeving of door andere omstandigheden. Mocht u op de hoogte willen blijven van de laatste vereisten en procedures, vragen wij u om deze pagina met regelmaat te lezen. Omwille van de leesbaarheid van het stuk tekst wordt gerefereerd naar ‘hij’ of ‘hem’. Waar ‘hij’ en ‘hem’ vermeld staat, kan respectievelijk ook ‘zij’ en ‘haar’ gelezen worden.

 

Procedure Aanvraag

Degene, die de studie wil beginnen of een examen wenst af te leggen, kan daartoe een aanvraag via de contactgegevens zoals onderstaand gespecificeerd. De kandidaat dient daarbij de bescheiden en documentatie zoals onderstaand gespecificeerd onder de ‘Documenten’ te overleggen.

 

Kosten

De kosten van de studie bedragen +/- 17.000 euro. Deze kosten zijn samengesteld uit:

 • Colregs Radar Navigation Management Level for Deep Sea Pilots, op simulator
 • Studiemateriaal, iPad + elektronische zeekaarten
 • Mentorkosten,
 • Examenkosten,
 • Een maximum van twee vergezelreizen en één examenreis

De kosten zijn exclusief de reis en verblijfkosten tijdens de opleiding en vergezelreizen.

 

Documenten

Voor deelname aan de opleiding tot Noordzeeloods kan in aanmerking komen een persoon die:

 1. Ten minste beschikt over een relevante graad van Bachelor en een relevant vaarbevoegdheidsbewijs,
 2. Aantoonbaar gedurende ten minste vier jaar dienst heeft gedaan als kapitein op zeeschepen of ten minste vier jaar, in het bezit van de maximale lengtebevoegdheid, dienst heeft gedaan als bevoegd loods in een van de lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte op grond van een door de desbetreffende staat als zodanig verleende bevoegdheid,
 3. In het bezit is van een geldige geneeskundige verklaring voor de zeevaart.

 

Gedurende de opleiding dient de kandidaat het vastgestelde opleidingsprogramma succesvol te doorlopen, inclusief het behalen van de bijbehorende examens. Vergezelreizen en examenreizen zijn ook onderdeel van dit programma.

 

Wanneer een kandidaat de opleiding en de examens succesvol doorloopt, moeten de volgende documenten kunnen worden getoond om het certificaat te kunnen aanvragen:

 1. Een uittreksel uit het geboorteregister of uit een gelijkwaardig buitenlands register;
 2. Twee goedgelijkende pasfoto’s, aan de achterkant voorzien van zijn naam, voorletters en geboortedatum;
 3. Een bewijs van nationaliteit van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschappen of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;
 4. Een geldige geneeskundige verklaring voor de zeevaart, als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet zeevarenden.;
 5. Een complete verzameling van de meest recente basisgegevens van het beloodsinggebied, zoals vastgesteld in bijlage I van het examenreglement.
 6. Een geldig vaarbevoegdheidsbewijs als kapitein alle schepen,
 7. De stukken, waaruit voldoende blijkt, dat hij, in het bezit van het in onder f. bedoelde vaarbevoegdheidsbewijs, recentelijk gedurende ten minste vier jaar dienst heeft gedaan als kapitein op zeeschepen, dan wel recentelijk ten minste vier jaar, in het bezit van de maximale lengtebevoegdheid, dienst heeft gedaan als bevoegd loods in een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschappen of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, op grond van een door de desbetreffende staat als zodanig verleende bevoegdheid;
 8. Het bewijs dat hij een erkende Radarnavigatorcursus (management level) met goed gevolg heeft doorlopen, dan wel het bewijs van het doorlopen van een applicatiecursus Radarnavigator (management level);
 9. Het bewijs dat hij in het bezit is van een geldig Marcom-A certificaat, en
 10. Het betalingsbewijs van de examengelden.

 

Tijdsduur

De gemiddelde tijdsduur van de opleiding bedraag vier tot acht maanden.

 

Studie beurs

Redwise-DCP kan aspirant loodsen welke in dienst treden bij Redwise-DCP een beurs ter waarde van de hiervoor genoemde studie kosten aanbieden waarop een studieovereenkomst van toepassing is.

 

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep kan worden aangetekend bij de onafhankelijke adviescommissie van Redwise-DCP B.V. De contactgegevens van deze adviescommissie zijn op aanvraag beschikbaar.

 

Overige Onderwerpen

De kandidaat beschikt over zodanige karaktereigenschappen dat hij naar verwachting geschikt zal zijn het beroep van Noordzeeloods uit te oefenen; zoals beschreven in het “Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren” (“BOBNB”), artikel 3.2.

 

Erkenning van Buitenlandse Erkenningen en Certificaten

Redwise-DCP B.V. erkent de STCW certificaten en medische certificaten van de EU lidstaten, voor toelating tot het examen welke ook benodigd zijn in Nederland.

 

De licentie van een Noordzeeloods/Diepzeeloods van een ander EU lidstaat, zal in verband met het specifieke vaargebied worden erkent na het succesvol afronden van:

 • Een mondeling examen met de examencomissie
 • Een praktijkexamen middels een examenreis
 • Een beoordeling door de examencomissie van het verslag van de examenreis

 

Dit alles in overeenstemming met het BOBNB.

 

Contact
Indien u meer informatie wilt, documentatie wil ontvangen of vragen heeft, kun u contact opnemen middels de volgende contactgegevens

Email: pilots@redwise.nl

Telefoon: +31 (0)33 421 78 60

Adres: Energieweg 4, 1271ED Huizen, Nederland

Applying for Profession Certificate

The European Commission requires every competent authority to publish information about the requirements and procedures necessary to obtain a Dutch license for regulated professions.

 

Redwise has been accredited as one of these authorities and is therefore able and allowed to issue certificates for North Sea Pilots (also named Deepsea Pilots). This page will provide the requested information.

 

Please note, information stated on this page may change based on amendments in rules and regulations or other circumstances. If you would like to stay updated with the latest requirement and procedures, we would kindly ask you to check this page regularly.

 

Application Process

Applicants who would like to complete study and take the exams to obtain a (temporary) license as North Sea Pilot will need to submit a request via contact details as specified below. This request will need to include documentation as mentioned below under the subtitle ‘Required Documents’.

 

Costs
The costs of the study amount to +/- EUR 17.000, which consist of:

 • Colregs Radar Navigation Management Level for Deep Sea Pilots, on simulator
 • Study Material, IPad + Electronic sea charts
 • Costs of Mentoring,
 • Costs of exams.
 • A maximum of two accompanied training voyages and one exam voyage

Mentioned costs are excluding travel boarding lodging costs during the study and training/exam voyages.

 

Required Documents

In order to apply for the study and/or exam, the candidate will need to show the following documentation:

 1. At least a relevant Bachelor Degree and a relevant Certificate of Competency (CoC),
 2. Proven experience of at least four years as Master (No Limitations) on sea-going vessels or proven experience as certified Pilot (No Limitations) in one of the members of the European Union, or one of the members of the European Economic Area,
 3. A valid maritime Medical Certificate.

During the study, the candidate will need to successfully complete the study program, including the completion of the exams. Accompanied voyages and exam voyages are part of the study program.

 

When the candidate has successfully completed all procedures of the study and the exam, the candidate will need to submit the following documentation in order to obtain for a license:

 1. Extract of the Dutch birth registry or extract from a foreign equivalent registry;
 2. Two realistic and matching passport photographs, with name, initials and date of birth on backside;
 3. Proof of nationality of one of the member states of the European Union, or one of the other member states within the European Economic Area;
 4. A valid medical certificate for seafaring personnel, matching requirements mentioned in Article 40 of the Dutch law ‘Wet zeevarenden’;
 5. Overview with details of most recent pilotage area, as mentioned in addendum 1 of the exam regulations (available on request);
 6. A valid CoC for Master of all ships;
 7. Documentation which proves the applicant has at least four years of experience in the function of Master of all Ships No Limitations, or evidence supporting four years of experience as a Ship’s Pilot in one of the member states of the European Union or one of the members states of the European Economic Area,
 8. Proof of successful completion of a Radar Navigation Course (management level) or evidence of participation in an application course Radar Navigation (management level)
 9. A valid and approved Marcom-A certificate,
 10. Proof of payment of exam fees.

 

Time Span

Average time span of the study is between four to eight months, depending on progress of the candidate.

 

Scholarship

Redwise-DCP may offer trainee pilots who enter employment with Redwise-DCP a scholarship worth the aforementioned study costs conditions apply.

 

Objection and Appeal

Objection and appeal can be submitted to the independent advisory board of Redwise-DCP B.V. Contact details of the independent advisory board are available on request.

 

Other Information

The candidate should have the competencies which are expected to be critical in practicing the profession of North Sea Pilot, which are specified in the Dutch “Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren” (“BOBNB”) , article 3.2.

 

Recognition of Foreign Qualifications and Certificates of Deep Sea Pilots working on incidental occasion or for a restricted duration:

Redwise-DCP BV will recognize STCW qualifications and medical certification of all EU member states for entry into the exam that are equivalent to those required in The Netherlands.

 

Due to the specific navigational area, Deep Sea pilot licenses from EU countries will be recognized only after a successful completion of:

 • The oral examination by the examination board,
 • Practical examination voyage
 • Review of the examination voyage report by the examination board.

All in accordance with the “BOBNB”

 

Contact

If you have any questions or if you would like to receive more information or documentation, please contact us via the following details:

Email: pilots@redwise.nl

Phone: +31 (0)33 421 78 60

Office Address: Energieweg 4, 1271ED Huizen, The Netherlands